Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

1.1 Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Pensionat Styrsö Skäret AB, org. nr 556808-2860 Skäretvägen 53, 430 84 Styrsö, e-post: info@pensionatskaret.se, (”Pensionat Styrsö Skäret”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller Pensionat Styrsö Skärets behandling av personuppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats.

1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Pensionat Styrsö Skäret är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.2.2 Personuppgiftsbiträde
Webbplatsen är producerad av webbyrån Tankbar (www.tankbar.com) som hostar webbplatsen på sina servrar i Sverige. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla personuppgifter annat än för att säkerställa tjänsten som Personuppgiftsansvarige anlitat dem till.

2.3 Personuppgiftsunderbiträde

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Pensionat Styrsö Skäret samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av kontaktformulären på vår webbplats.

3.3 När du fyller i att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev så behandlar vi dina personuppgifter.3.4 Skickar du en förfrågan till oss behandlar vi dina personuppgifter.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker vår webbplats
De personuppgifter Pensionat Styrsö Skäret samlar in och behandlar om dig i egenskap av besökare av vår webbplats är:

 • IP-adress och information om din användning avPensionat Styrsö Skärets webbplats.

4.2 För dig som fyller i kontaktformulär 
De personuppgifter Pensionat Styrsö Skäret samlar in och behandlar om dig som använder kontaktformulären (exempelvis ”boka bord” eller ”boka fest/bröllop” på vår webbplats är:

 • Ankomstdag/tid
 • Antal gäster
 • Namn
 • Telefon
 • E-post
 • Ditt meddelande/Information

4.3 För dig som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
De personuppgifter Pensionat Styrsö Skäret samlar in och behandlar om dig när du fyller i på vår webbplats att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev är:

 • Namn
 • E-post

4.4 För dig som skickar en förfrågan till oss
De personuppgifter Pensionat Styrsö Skäret samlar in och behandlar om dig när du skickar oss en förfrågan är:

 • Ankomstdag/tid
 • Avresedag/tid
 • Typ av konferens/konferenspaket
 • Antal deltagare
 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Övriga upplysningar

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som besöker vår webbplats
Pensionat Styrsö Skäret behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Få en bild av hur du som besökare använder webbplatsen.

5.2 För dig som fyller i kontaktformulär
Pensionat Styrsö Skäret behandlar personuppgifter för dig som fyller i kontaktformulär i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Pensionat Styrsö Skäret varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.3 För dig som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi behandlar dig som fyller i din e-postadress på vår webbplats personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
 • Lämna information och rikta marknadsföring per e-post.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Möjliggöra personliga inbjudningar via e-post.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.4 För dig som skickar en förfrågan till oss via vår webbplats
Pensionat Styrsö Skäret behandlar personuppgifter för dig som skickar en förfrågan till oss i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Pensionat Styrsö Skäret baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Pensionat Styrsö Skäret samt ditt intresse av våra tjänster.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på statistik från e-postutskick. Pensionat Styrsö Skäret behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Pensionat Styrsö Skäret ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att du ska kunna besöka vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. IP-adress och information om din användning av Pensionat Styrsö Skärets webbplats. Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att du ska kunna fylla i kontaktformulären på vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • Ankomstdag/tid
 • Antal gäster
 • Namn
 • Företag
 • Telefon
 • E-post
 • Information
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

8. Profilering

8.1 Pensionat Styrsö Skäret kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kund. Om du är kund analyseras information om hur du använder vår webb, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med för att tillhandahålla dig utskick som vi tror passar dig.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa oss eller genom att kontakta info@pensionatskaret.se. När Pensionat Styrsö Skäret har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Pensionat Styrsö Skäret kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Pensionat Styrsö Skärets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Pensionat Styrsö Skäret sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast integrerat med Pensionat Styrsö Skäret.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Pensionat Styrsö Skäret har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Pensionat Styrsö Skäret kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

12.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Pensionat Styrsö Skäret har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Pensionat Styrsö Skäret ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Pensionat Styrsö Skäret kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Pensionat Styrsö Skäret kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.6 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@pensionatskaret.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

14.1 På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

14.1.1 Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

14.1.2 Session cookies
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

14.2 Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14.3 Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

15. Analysverktyg för webbstatistik

15.1 Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Google Analytics använder tre cookies:
_ga används för att urskilja användare och går ut efter 2 år.
_gid används för att urskilja användare och går ut efter 24 timmar.
_gat används för att koppla ihop webbsidan med vårt konto på Google Analytics och går ut efter 90 dagar.

15.2 Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

16. Produktion

16.1 Webbplatsen är producerad av webbyrån Tankbar (www.tankbar.com)

17. Kontaktinformation

17.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.